خدمات : پاسیو و ایوان

نقاشی بالکن, نقاشی روی دیوار بالکن

نقاشی ، مرمت و نوسازی ایوان و پاسیو اگر شما در خانه خود ایوان یا پاسیو دارید ، حتما بر این امر واقف هستید که به صورت چند سال یکبار باید نسبت به مرمت و نوسازی آن اقدام کنید. به عنوان مثال چوب های به کار رفته در این قسمت ها را باید از رطوبت حفظ نمود […]