مونتاژ

گاهی اوقات مونتاژ و سرهم بندی کردن برخی از وسایل نیازمند صرف زمان زیادی است. کارشناسان نوین خانه به شما درانجام این امر یاری می رسانندو تمام ادوات و ابزار لازم را به همراه خواهند داشت. پس لازم نیست نگران این باشید که ابزار و وسایل مناسب را در اختیار ندارید یا اینکه نحوه درست مونتاژ یک وسیله خاص چگونه است.


  • مونتاژ وسایل خانه

    کارشناسان نوین خانه به شما درانجام انواع مونتاژ و ساخت وسایل مختلف خانه یاری می رسانندو تمام ادوات و ابزار لازم را به همراه خواهند داشت. پس لازم نیست نگران این باشید که ابزار و وسایل مناسب را در اختیار ندارید یا اینکه نحوه درست مونتاژ یک وسیله خاص چگونه است.
 0939-8644179