بام

نجاری ، نصب ، تعمیر ، نقاشی و ...

اگرچه بام جز اجزای بیرونی ساختمان شما محسوب می شود اما در اثربخشی انرژی ، کیفیت هوای داخلی نقش مهمی ایفا می نماید. بنابراین حفظ شرایط مناسب پشت بام شما ضروری می باشد.

بام

جدیدترین پروژه های انجام شده

  • پلی یورتان خلیج فارس

  • عایق پلی یورتان

  • پلی یورتان

خدمات ویژه

متخصصان ما چه کاری برای بهبود خانه شما انجام می دهند؟

تمامی خدمات