بام

نجاری ، نصب ، تعمیر ، نقاشی و ...

اگرچه بام جز اجزای بیرونی ساختمان شما محسوب می شود اما در اثربخشی انرژی ، کیفیت هوای داخلی نقش مهمی ایفا می نماید. بنابراین حفظ شرایط مناسب پشت بام شما ضروری می باشد.

بام

جدیدترین پروژه های انجام شده

  • پلی یورتان خلیج فارس

  • عایق پلی یورتان

  • پلی یورتان

خدمات ویژه

متخصصان ما چه کاری برای بهبود خانه شما انجام می دهند؟

تمامی خدمات
سخن روز : به راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند. تاولر بعدی